บุคลากร

อรจิต ชัชวาลย์

ประธาน สาขาวิชาการเงิน

อ.อรจิต ชัชวาลย์

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่ถนัด:

Artificial Intelligence

Machine Learning

Deep Learning

Python Programming

E-mail:@lru.ac.th

Website: civil.idtech.lru.ac.th/th/

Jirawadee Kumyan

อาจารย์สาขาวิชาการเงิน

อ.จิราวดี กำยาน

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่ถนัด:

Artificial Intelligence

Machine Learning

Deep Learning

Python Programming

E-mail:jirawadee.kum@lru.ac.th

Website: civil.idtech.lru.ac.th/th/jirawadee_kum

Wanwisa Naconkwang

อาจารย์สาขาวิชาการเงิน

อ.วรรณวิศา นครขวาง

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่ถนัด:

Artificial Intelligence

Machine Learning

Deep Learning

Python Programming

E-mail:wanwisa.nac@lru.ac.th

Website: civil.idtech.lru.ac.th/th/wanwisa_nac